سیاهه باغ های شهری تملک شده توسط شهرداری | ۱۵ باغ شهری پایتخت بوستان می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سندیت اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سازمان بوستان ها و فضای سبز تهران تو راستای اضافه سرانه فضای سبز قریه تهران ۱۳ قطعه باغ و اراضی مشجر در هفت منطقه تهران را تملک کرده و همچنین ۱۵ قطعه از باغ های شهر تهران درون مناطق مختلف با اولویت مناطق ناچیز برخوردار اطلاع شده که در مراحل تخمین و مصالحه با مالکین است.

علی محمد مختاری، مدیرعامل راه اندازی گلستان ها و فضای سبز روستا تهران با اشاره به تصمیم مدیریت شهری در پیرامون جدید بخاطر افزایش سرانه فضای سبز در محلات ناچیز برخوردار، گفت: طی سال های اخیر حفظ، تملک و تبدیل باغات به گلستان های شهری از تقدم های سازمان گلستان ها و فضای سبز تهران بوده است، که از جمله اقدامات صورت گرفته تو این راستا تو پرگیر جدید مدیریت شهری از سال ۱۳۹۶ می استعداد بوسیله تملک ۱۳ قطعه باغ و اراضی مشجر درون مناطق ۷، ۸ ، ۲ ، ۱۱، ۱۳ ،۱۴ ، ۱۷ به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار رمز کرد.

به گفته او، حفاظت از میراث طبیعی شهر تهران و حفظ باغات و اراضی مشجر، توزیع مناسب فضای سبز خصوصا تو مناطق کم برخوردار، احداث گلستان در محلات فاقد بوستان و کم برخوردار، حفظ کاربری باغات و فضای سبز درون طرح تفصیلی از عموم اهدافی است که در مورد تملک باغات و اراضی مشجر دنبال می شود.

مختاری پافشاری کرد: جهت تملک باغات و اراضی مشجر ترقی سرانه فضای سبز از این وضع جزو اهداف فرعی بوده و جهت افزودن سرانه فضای سبز در مناطقی که دارای بافت فشرده مسکونی و ناتوان بوده و انبوهی نفرات انسانی آن داخل هر هکتار از استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است بهینه طرز توسعه سرانه فضای سبز، تجمیع لیف های فرسوده داخل مدت معین کلان و تامین فضاهای خدماتی از جمله فضای سبز است. ضمن آنکه توجه به قاعده های نوین فضای سبز از جمله سبز بام ها با استفاده از دانش و روش های بومی منطقه نیز می تواند به عنوان یک راهکار اساسی مد نظر فراغت گیرد.

او به تشریح سرانه فضای سبز تو پایتخت پرداخت و گفت: بوسیله دنبال تلاش های عارض پژمان علت توسعه فضای سبز در بطرف خانه تهران هم زمان حال بطور متوسط سرانه فضای سبز درون شهری تهران بوسیله میزان ۳۲/۱۶ مترمربع به ازای هر نفر بوده و سرانه فضای سبز برون شهری تهران به میزان ۵۱/۲۴ متر مربع به ازای هر نفر است.

فهرست باغات تملک شده درون دو سال گذشته بشرح زیر است: