تاثیر به واگذاری بوستان ارم مادران | تا اینکه یک متر از گلستان تیمار توسط هیچگاه ارگانی شایان کسب تراشیدن

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از محفل خبرنگاران جوان، ناهید خداکرمی جسم شورای روستا تهران با رمز به اطلاع دادن منتشره مبنی به خشکی امدن واگذاری گلستان بهشت مادران بوسیله شرکت نوسازی اراضی عباس آباد، گفت: فراغت بود که بخشی از این بوستان به همکاری نوسازی اراضی عباس آباد واگذار شود تا به خشکی امدن روی آن بارگذاری کنند.

عضو شورای قصبه تهران با تأکید کنار اینکه خانواده های تهرانی و شورای ده اجازه نمی دهند که تا اینکه یک متر از گلستان بهشت مادران توسط هر ارگانی تصرف شود، تصریح کرد: تا اینکه چنانچه همکاری ترمیم اراضی عباس آباد که متعلق به شهرداری تهران است هم بخواهد این حکم را انجام دهد، اجازه نخواهیم عدل.

او با تأکید بر اینکه فضاهای عمومی متعلق به همگی مردم هستند و به هیچگاه نشانی صلاح حلق که واگذار و روی آن ها بارگذاری صورت گیرد، گفت: با میزان جمعیت و ساخت وسازی که در تهران است، چنانچه بخواهند یک پارک را غم تکه تکه کنند و بخاطر آن اطلس بکشند، این اقدام درست محو و ما به هیچ عنوان اجازه چنین طرز کار را نمی دهیم.

خداکرمی با تأکید پیاده شدن اینکه شورای بخانه برگشتن تهران برای جلوگیری از این تخلف پشتوانه عرفی دارد، گفت: این هوا به پارک اختصاص یافته و متعلق به همگی مردم است و نمی قابلیت آن را به سازمان دیگری واگذار کرد، لذا شورای شهر با جدیت مانع این کار می شود.