اولتیماتوم شورای شهر به مالکان مسکن های ناایمن | قطع آب و صاعقه درون صورت بی توجهی بوسیله اخطارها

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، زهرا نژادبهرام تنه هیأت رئیسه شورای دهکده تهران درباره پایش ایمنی خانه های شهر تهران در مقابل سربزرگی آتش سوزی، گفت: در دی و بهمن ماه سال گذشته مصوبات مهمی تو این راستا تو شورای شهر تهران تصویب شد و اقدامات مؤثری پس از مقبول مصوبه ها توسط سازمان آتش نشانی ایفا اندوهناک است.

وی افزود: بر اساس مصوبه های موجود داخل شورای شهر، سازمان آتش نشانی موظف به صدور اخطار و دستورالعمل ایمنی بهره برداری موقت و دائم متناسب با وضعیت بناء به عزیمت حداکثر شرایط زنهار متناسب انجام بر اساس مباحث مقررات ملی خانه و استانداردهای مرجع برای خانه های ناایمن است.

عضو شورای ده تهران ادامه داد: آتش نشانی می تواند به مالکان و ذی نفعان ساختمان های ناایمن مهلت حداکثر ۶ ماه بدهد تا دستورالعمل های ایمنی و تمهیدات اصلاحی بوسیله ترانه رفع ریسک صورت گیرد.

نژادبهرام گفت: همچنین شهرداران مناطق ۲۲ گانه مکلف به صدور اخطار برای الزام مالکان به رفع ریسک و ایمن سازی مسکن هستند و پس از اتمام مدت اخطار داخل رخساره باهم اتحاد کردن نکردن مالک، شهرداری های مناطق ۲۲ گانه می توانند از همگی ظرفیت های قانونی خویشتن و حجم های قوه قضائیه و نیروی انتظامی بهره مند شوند.

وی گفت: بهره مندی از ظرفیت های عرفی به صورتی است که شهرداری می تواند ابتدا با نصب پلاکارد خطر، شهروندان را از ناایمن بودن ساختمانی مقدمه کند و پس از آن عرضه خدماتی مانند آب، سرگین و برق به مسکن با حکم قضایی قطع و در آخرین گام نسبت به پلمب ساختمان اقدام شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: برای من جای سوال دارد که در ارتباط با کلینیک سینا نرمی چرا اخطارهایی که سازمان آتش عنوان بوسیله مالکان ساختمانی داده، پیگیری نشده است و باید این مسأله اکنون مورد بررسی قرار گیرد.

وی مداومت کرد: شهرداری باید اسامی خانه های ناایمن را منتشر بطی ء تا شاهد کاهش بی توجهی به اخطارها باشیم.